Doprava ZDARMA od 2499 Kč.

Obchodní podmínky

Vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

Provozovatel:

Více chuti s.r.o.
IČO: 175 52 478
DIČ: CZ17552478
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
spisová značka: C 130506 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní údaje:

tel.: +420 735 875 105 (Po-Ne v čase 9:00 - 20:00)
email: info@vicechuti.cz

(dále jen „Provozovatel“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Provozovatel provozuje internetový obchod nazvaný Více chuti e-shop, který je dostupný online na www.vicechuti.cz a který slouží k nabídce zejména zdravých potravin, udržitelných produktů a reklamních Více chuti předmětů (dále jen „Zboží“) pro zákazníky (dále jen „Zákazníci“).

1.2       Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy týkající se Zboží uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je provozován na internetové adrese https://www.vicechuti.cz/ prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.3       Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Provozovatele umístěné na adrese https://www.vicechuti.cz/ a další související právní vztahy.

1.4       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 1. SHRNUTÍ OBSAHU TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1       Předmětem Smlouvy týkající se Zboží je na jedné straně závazek Provozovatele dodat Zákazníkovi objednané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a na druhé straně závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Provozovateli sjednanou cenu.

2.2       Pro vznik Smlouvy je nutné, aby Zákazník odeslal objednávku a aby tuto objednávku Provozovatel přijal.

2.3       Informace o ceně Zboží a způsobech její úhrady se nacházejí v článku 4. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 4. Informace o možnosti odstoupení od Smlouvy jsou v článku 5. Dodací podmínky naleznete v článku 6. Práva z vadného plnění (reklamace) jsou obsažena v článku 7.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1       Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen Zboží, které jsou uvedeny včetně daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka, jakožto i ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Provozovatel ohledně nich není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží.

3.3       Pro objednání Zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)        objednávaném Zboží (druh a množství),

(b)        způsobu úhrady ceny Zboží,

(c)        údaje o požadovaném způsobu a místu doručení Zboží a

(d)        informace o nákladech spojených s dodáním Zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4       Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“, „Odeslat objednávku“ nebo jiné tlačítko obdobného znění. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“).

3.5       Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6       Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Zákazníka. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Provozovatel Zákazníkovi rovněž aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek ve formátu PDF.

3.7       Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu nebo Obchodní podmínky.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1       Cenu Zboží nebo případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Zákazník uhradit Provozovateli následujícími způsoby dle své volby v Objednávce:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2202325574/2010 vedený u FIO banky

 • bezhotovostně platební kartou,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány COMGATE,

4.2       Společně s cenou Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním Zboží

4.3       V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Provozovatele. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4       Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.5), ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi, požadovat uhrazení zálohy, a to až do výše celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5       Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.6       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi účetní, příp. daňový doklad ‑ fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, stane-li se Provozovatel plátce DPH, bude ke kupní ceně Zboží připočtena DPH v zákonné výši. Účetní, příp. daňový doklad ‑ fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Zákazníka. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.8       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9       Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4.10       Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny nemá Provozovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou cenou, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Provozovatel Zákazníkovi cenu.

4.11       V případě, že Provozovatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Provozovatel vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Provozovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1       Odstoupení od Smlouvy Zákazníkem

5.1.1     Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy týkající se Zboží odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli v této lhůtě alespoň odesláno.

5.1.2     Odstoupení musí obsahovat identifikaci Zákazníka (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Zákazníka) a zakoupeného Zboží.

5.1.3     Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

5.1.4.    Odstoupení od Smlouvy musí Zákazník zaslat na kontaktní adresu Provozovatele: Více chuti s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno a nebo na kontaktní e-mail Provozovatele: info@vicechuti.cz.

5.1.4     Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

5.1.5     V případě odstoupení od Smlouvy týkající se Zboží se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na adresu: COVITAR s.r.o., Jesenická 52, 792 01 Bruntál. Zboží musí být Provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.1.6     Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy týkající se Zboží, není Provozovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

5.1.7     Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.1.8     Zákazník bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží.

5.1.9     Při zasílání Zboží je Zákazník povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu Zboží a náklady na dodání Zboží.

5.1.10   Náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli v případě odstoupení od Smlouvy Zákazníkem hradí Zákazník, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.1.11   Provozovatel vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Provozovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to převodem na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy. Ustanovení bodů 5.1.6 a 5.1.7 tím nejsou dotčena.

5.1.12   Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.2.      Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem

5.2.1     Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

(a)        technickou chybou byla na Webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná cena;

(b)        Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

(c)        plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Způsob doručení Zboží určuje Provozovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2       Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Provozovatel nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Zákazník kontaktovat Provozovatele za účelem řešení situace s dopravcem.

6.3       Zboží, které je skladem, Provozovatel zpravidla expeduje do 3 (tří) dnů od připsání platby na Účet Provozovatele.

6.4       Zboží, které není skladem, Provozovatel expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Provozovatel Zákazníka informovat.

6.5       Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Zákazníkovi v souladu se Smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí Zboží Zákazníkem se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Provozovatele, ani za odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka.

6.6       Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

6.7       Je-li Provozovatel podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.

6.8       V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9       Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1       Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku).

7.2       Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.3       Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:

(a)        má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b)        se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

(c)        Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d)        je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(e)        Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4       Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Provozovatel.

7.5       Práva z vadného plnění Zákazníkovi dále nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud Zákazník vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami nebo pokyny Provozovatele týkající se Zboží.

7.6       Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to nejpozději v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

7.7       Práva z vadného plnění uplatňuje na kontaktní adrese Provozovatele: Více chuti s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi, aby Provozovatele o uplatňované reklamaci informoval předem telefonicky, e-mailem či písemně. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné přiložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované Zboží Zákazník zašle Provozovateli na adresu COVITAR s.r.o., Jesenická 52, 792 01 Bruntál, přičemž Provozovatel při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

7.8       Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Provozovateli Zákazníkem oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.9       Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat

(a)        opravy, nebo

(b)        doplnění toho, co chybí, anebo

(c)        přiměřené slevy z kupní ceny.

7.10     Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Zboží řádně užívat, může Zákazník

(a)        odstoupit od Smlouvy, anebo

(b)        se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny Zboží.

7.11     Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

7.12     Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo zejména na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, či na odstoupení od Smlouvy.

7.13     O uplatnění práva z vadného plnění vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

7.14     Provozovatel o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodnou na lhůtě delší.

7.15     Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Zákazník uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

7.16     Nad rámec zákonné záruční doby Provozovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

8.1       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) na kontaktní adresu anebo kontaktní email Provozovatele. Zákazníkovi je doručováno zejména na Elektronickou adresu Zákazníka.

8.2       Zpráva je doručena

(a)        v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

(b)        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

(c)        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

(d)        v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty (10) deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

     9.   BIO CERTIFIKACE

9.1      Bio certifikaci nabízí každý produkt, který se nachází pod příznakem "Bio". Tuto certifikaci vlastní vždy výrobce dané značky a je možné ji dohledat na webu této vybrané značky. Současně nabízíme naši BIO certifikaci k ukázce zde: https://vicechuti.cz/bio-certifikace/

 

 10.  KONTROLA PRODÁVAJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

10.1       K podnikání je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

10.2       Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

10.3       Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

10.4       V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát ‑ oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

10.5       Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

10.6       Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7       Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.

 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1     Obsah webových stránek umístěných na Webovém rozhraní obchodu (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Provozovatele nebo právy dalších osob. Obsah Zákazník nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webovém rozhraní obchodu.

11.2     Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webového rozhraní obchodu Zákazník nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

11.3     Pokud se Zákazník při užívání Webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Provozovatel oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zákazníka na Webové rozhraní obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen Provozovateli uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

11.4     Provozovatel upozorňuje Zákazníka na to, že kliknutím na některé odkazy na Webovém rozhraní obchodu může dojít k opuštění tohoto webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1     Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.2     Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky.

12.3     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4     Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.5     Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.6     Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.7     Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.8     Upravují-li tyto Obchodní podmínky práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek pro Zákazníka výhodněji než Obchodní podmínky, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 

V Brně dne 14.7. 2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz